Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 16 tháng Chín, 2020

THÔNG TIN LIÊN LẠC:
Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Nhân Viên Đăng Ký Cử Tri Quận Harris Ann Harris Bennett Công Bố Chiến Dịch Đăng Bảng Yết Thị Toàn Quận để Tăng Lượng Đăng Ký Cử Tri trước Hạn Chót ngày 5 tháng Mười

Bảy Bảng Yết Thị được Đặt trên các Đường Cao Tốc Giao Thông Đông Đúc

Quận Harris, TX - Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế & Đăng Ký Cử Tri Quận Harris, Ann Harris Bennett, công bố việc dựng lên bảy bảng yết thị được thiết kế để thông báo cho công chúng biết về hạn chót đăng ký cử tri sắp tới ngày 5 tháng Mười.

“Các bảng yết thị mới được dựng lên được đặt tại các khu vực giao thông đông đúc của Quận Harris để giúp tuyên truyền thông điệp quan trọng gửi tới các cử tri về hạn chót đăng ký ghi danh cử tri sắp tới,” cô Bennett cho biết. “Chương trình mang tính giáo dục này nhắc nhở công chúng hãy đăng ký bỏ phiếu trước hạn chót ngày 5 tháng Mười năm 2020 để bỏ phiếu vào cuộc Bầu Cử Tổng Thống vào ngày 3 tháng Mười Một năm 2020.”

Luật tiểu bang yêu cầu các cử tri hội đủ điều kiện phải đăng ký trước 30 ngày trước ngày bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Có thể tải về đơn đăng ký cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa bằng cách truy cập trang mạng của Văn Phòng Thuế Vụ tại www.hctax.net. Các cử tri hội đủ điều kiện chưa đăng ký có thể điền Đơn Đăng Ký Cử Tri Trực Tuyến Không Chính Thức của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas và in đơn đăng ký cử tri sẵn sàng để gửi qua đường bưu điện với bưu phí đã được thanh toán trước tại www.VoteTexas.gov. Đơn đăng ký cử tri với bưu phí đã được thanh toán trước cũng được cung cấp tại www.Vote411.org bởi Liên Hội Cử Tri Phụ Nữ – Houston.

“Cử tri đã đăng ký sau khi đã chuyển chỗ ở, hoặc sau khi đã đổi tên nên cập nhật tình trạng đăng ký cử tri của mình hạn chót là Thứ Hai, ngày 5 tháng Mười, 2020,” cô Bennett cho biết thêm. “Cập nhật hồ sơ cử tri của quý vị ngay bây giờ sẽ giúp bảo đảm thủ tục báo danh nhanh chóng hơn vào Ngày Bầu Cử và giảm thiểu thời gian quý vị bỏ ra tại địa điểm bỏ phiếu được quý vị chọn.”

Tất cả các đơn đăng ký phải có dấu bưu điện hạn chót là ngày 5 tháng Mười năm 2020 để được chấp nhận theo hạn chót đăng ký cử tri trước 30 ngày của tiểu bang.