Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 9 Tháng Mười, 2023

Ngày 10 Tháng Mười, 2023
Hạn Chót để Ghi Danh Bỏ Phiếu trong Cuộc Bầu Cử Tháng Mười Một

Nhân viên Định Thuế-Thu Thuế & Nhân viên Ghi Danh Cử Tri của Quận Harris Anna Bennett nhắc nhở các cử tri đủ điều kiện nhưng chưa ghi danh bỏ phiếu rằng Ngày 10 Tháng Mười, 2023 là ngày hạn chót ghi danh bỏ phiếu cho những người muốn tham gia bỏ phiếu vào Ngày 7 Tháng Mười một, 2023.

Ngày 10 Tháng Mười cũng là hạn chót để thực hiện bất cứ sửa đổi hoặc cập nhật nào đối với hồ sơ đăng ký cử tri hiện có, trước cuộc bầu cử Tháng Mười một chẳng hạn như thay đổi địa chỉ hoặc tên.

Luật Texas yêu cầu các cử tri đủ điều kiện chưa đăng ký phải đăng ký trước ngày bầu cử thứ 30 mà họ muốn tham gia bỏ phiếu.

“Nhân viên của tôi đang bận rộn tiến hành các sự kiện đăng ký cử tri để đảm bảo những cử tri đủ điều kiện chưa đăng ký có cơ hội đăng ký trước thời hạn của tiểu bang”, Bennett nói. “Ngoài ra, do sự chuyển đổi nhiệm vụ đăng ký cử tri gần đây, tôi khuyến khích tất cả cử tri xem xét lại hồ sơ đăng ký cử tri của mình vì tất cả các cập nhật hoặc chỉnh sửa phải được thực hiện trước Ngày 10 Tháng Mười.”

Cá nhân có thể đăng ký bầu cử nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

Có thể tải đơn đăng ký cử tri từ trang web www.hctax.net hoặc có tại Bưu điện Hoa Kỳ, thư viện công cộng, Bộ An toàn Công cộng Texas (DPS), Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Texas, và các văn phòng chính phủ khác.

Quý vị vui lòng gọi 713-274-8200 để được hỗ trợ đăng ký cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Trung. Đơn đăng ký gửi qua đường bưu điện phải có con dấu bưu điện Ngày 10 Tháng Mười, 2023 để được xem xét kịp thời.

Đơn đăng ký cử tri có thể được gửi đến bất cứ địa điểm nào trong số chín (9) địa điểm của Cơ quan Thuế được liệt kê bên dưới trước thời hạn: