Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 16 Tháng Mười Một, 2021

Bản Kết Toán Thuế Bất Động Sản năm 2021 của Quận Harris đã được Gửi đi bằng Thư

Văn Phòng Thuế Vụ Cho Phép Thanh Toán Bằng Nhiều Phương Thức Dễ Dàng và Tiện Lợi

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế của Quận Harris bà Ann Harris Bennet thông báo rằng hơn một triệu bản kết toán thuế bất động sản cho năm 2021 đã được gửi đi bằng thư. Chủ sở hữu bất động sản được khuyến nghị kiểm tra hộp thư của mình để xem bản kết toán thuế bất động sản của họ. Do Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ thay đổi thời gian gửi, một số bản kết toán thuế có thể đến muộn hơn bình thường. Chủ sở hữu bất động sản có thể xem bản kết toán thuế bất động sản của mình trực tuyến tại www.hctax.net.

Nhìn chung, tất cả các khoản nộp thuế bất động sản sẽ đến hạn trước ngày 31 Tháng Một năm sau.

“Chủ sở hữu bất động sản có thể xem lại bản kết toán thuế bất động sản của họ trực tuyến nếu họ không nhận được hóa đơn thuế tài sản của mình kịp thời do những thay đổi về việc gửi thư của USPS. Ngoài ra, để đảm bảo thanh toán đúng hạn, có sẵn một số tùy chọn về phương thức thanh toán an toàn để khoản thanh toán của chủ sở hữu bất động sản được nhận trước thời hạn 31 Tháng Một, 2022,” Bennett cho biết.

Tiền thuế bất động sản có thể được thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, bưu phiếu hoặc thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng, hoặc miễn phí có thể được thực hiện trực tuyến tại trang mạng www.hctax.net, hoặc qua điện thoại tại số 713-274-(CARD) 2273. Chi phiếu và bưu phiếu có thể được gửi thư tới P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622.

“Nếu một chủ sở hữu bất động sản đang gặp khó khăn trong việc trả các hóa đơn thuế bất động sản của mình, họ có thể liên hệ với Văn Phòng Thuế để yêu cầu một kế hoạch thanh toán trả góp. Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu một cuộc họp tại văn phòng, một cuộc họp qua Zoom hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ qua điện thoại. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị,” bà Bennett cho biết.

Chủ sở hữu bất động sản có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán trả góp trực tuyến tại www.hctax.net, qua email theo địa chỉ installmentpaymentplan@tax.hctx.net, hoặc qua điện thoại theo số 713-274-8000. Các chủ sở hữu bất động sản có thể gửi email tới tax.office@hctx.net để yêu cầu lấy lịch hẹn tại văn phòng hoặc đặt lịch một cuộc họp qua Zoom.

Hãy gọi số 713-274-8000 để biết thông tin và theo dõi Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris trên Facebook @HarrisCountyTACOffice, Twitter @HarrisCountyTAC, Instagram @hctaxoffice và Linkedin để được cập nhật thông tin.