Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
Ngày 3 Tháng 3, Năm 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Văn Phòng Ông Mike Sullivan sưả soạn sẵn cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2014

Ngày mai, các cử tri quận Harris sẽ đi bầu phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ Ngày 4 Tháng 3, Năm 2014 và Trưởng Ban Thuế Vụ ông Mike Sullivan uỷ nhiệm 160 nhân viên túc trực trả lời các câu hỏi liên quan cuả cử tri.

Văn phòng thuế vụ sẽ sẵn sàng để trả lời các câu hỏi cuả cử tri liên quan đến vị trí các thùng phiếu, tình trạng ghi danh bầu phiếu và thủ tục cần thiết cho thẻ nhận dạng có hình. “Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013, chúng tôi đã nhận được hơn 9,000 điện thoại cuả cử tri cần trả lời các câu hỏi và các quan tâm cuả nhân viên chức giám sát bầu cử” ông Mike Sullivan nói. “Văn phòng chúng tôi hoan hỉ để trả lời các câu hỏi cần giải đáp nếu có và xin gọi lại số 713-274-VOTE (8683).”

Tất cả các cử tri cần trình thẻ nhận dạng có hình chấp nhận được khi đích thân đi bầu. “Nếu một cử tri không trình thẻ nhận dạng có hình, họ sẽ được bầu tạm thời (phiếu bầu cần xét lại)” ông Mike Sullivan nói. “Sau khi bầu tạm thời, phiếu bầu cuả cử tri sẽ được hợp thức hóa nếu họ trình thẻ nhận dạng có hình ở bất cứ Văn Phòng Thuế Vụ nào vào Ngày 10 Tháng 3, Năm 2014.”

Văn phòng Thuế Vụ Quận Harris sẽ mở 16 chi nhánh để các cử tri bầu tạm thời cần hợp thức hoá phiếu bầu cuả mình liên quan đến thẻ nhận dạng có hình. Có thể tìm vị trí các văn phòng này trên trang mạng tại www.hctax.net.

Các miễn trừ thẻ nhận dạng có hình được dành cho những ai không có thẻ nhận dạng có hình và bị khuyết tật. “Các nhân viên này có thẻ xin miễn trừ vĩnh viễn tại bất cứ chi nhánh Văn Phòng Thuế Vụ.” ông Mike Sullivan nói. Để được chấp nhận việc miễn trừ này, cử tri cần cung cấp một trong các văn kiện sau đây:

Các miễn trừ tạm thời cho thẻ nhận dạng có hình cũng áp dụng cho các cử tri liên hệ đến các tôn giáo cấm phô trương các hình ảnh và các cử tri bị ảnh hưởng dịch bệnh thịên nhiên. Để biết thêm chi tiết liên quan đến thủ tục về thẻ nhận dạng có hình và các miễn trừ xin vào trang mạng www.hcvoter.net.

Trưởng Ban Thuế Vụ quận Harris ông Mike Sullivan cũng đóng vai trò là Nhân Viên Đăng Ký Cử Tri quận Harris, tiến hành các hoạt động đăng ký cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri có đăng ký. Tìm hiểu thêm bằng cách vào trang mạng www.hcvoter.net.