Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 15 Tháng Sáu, 2022

Tuần lễ Hỗ trợ Thuế Bất động sản Quận Harris
Ngày 20 – 24 Tháng Sáu, 2022

Văn phòng Thuế Tiến hành các Sự kiện Trực tiếp để Trợ giúp các Chủ sở hữu Bất động sản trước Thời hạn Tháng Sáu

Nhân viên Thẩm định Thuế-Thu Thuế Quận Harris, Ann Harris Bennett thông báo Tuần lễ Hỗ trợ Thuế Bất động sản đầu tiên của quận được công nhận bởi đề nghị của Tom Ramsey, Ủy viên Ba Khu vực Quận Harris trong cuộc họp của Tòa án Ủy viên ngày 14 Tháng Sáu, 2022. Tòa án đã nhất trí chấp thuận đề nghị của Ramsey.

Để công nhận Tuần lễ Hỗ trợ Thuế Bất động sản, Văn phòng Thuế đang tiến hành các sự kiện hỗ trợ thuế bất động sản trực tiếp để giúp chủ sở hữu bất động sản ký kết các thỏa thuận nộp thuế bất động sản trước thời hạn ngày 30 Tháng Sáu, 2022.

“Văn phòng Thuế đã gửi hơn 100,000 thông báo thuế bất động sản quá hạn qua đường bưu điện cho các chủ sở hữu bất động sản về các khoản thuế bất động sản chưa thanh toán trong đó khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản đó tham gia một kế hoạch thanh toán,” Bennett cho biết. “Một kế hoạch thanh toán sẽ vẫn phải chịu tiền phạt và tiền lãi cộng dồn. Tuy nhiên, nó sẽ giúp ngăn việc các tài khoản quá hạn được chuyển cho luật sư truy thu và bị tính các khoản phí bổ sung cũng như hành động truy thu pháp lý có thể xảy ra.”

Tất cả các tài khoản thuế bất động sản quá hạn được gửi đến cơ quan truy thu vào ngày 1 Tháng Bảy, 2022, sẽ phải chịu thêm 15-20% tiền phí luật sư. Chủ sở hữu bất động sản có tài khoản vẫn chưa thanh toán cuối cùng có thể phải đối mặt với các vụ kiện về khoản thuế bất động sản chưa thanh toán.

Thời hạn ngày 30 Tháng Sáu, 2022 là ngày cuối cùng trước khi doanh thu tài khoản thuế bất động sản quá hạn thanh toán và thời hạn thanh toán đủ hoặc ký kết một thỏa thuận kế hoạch thanh toán và thực hiện thanh toán lần đầu.

Các chuyên gia thuế bất động sản của Văn phòng Thuế và nhân viên từ Cơ quan Định thuế Quận Harris (Harris County Appraisal District, HCAD) sẽ giúp các chủ sở hữu bất động sản tham gia sự kiện trợ giúp về thuế bất động sản với những việc sau:

Các kế hoạch thanh toán trả góp dao động từ 12 đến 36 tháng. Tất cả các khoản thanh toán phải được nhận vào ngày đến hạn quy định trong thỏa thuận thanh toán và số dư còn lại phải được thanh toán hết trước thời hạn được nêu trong hợp đồng. Khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào thời điểm kế hoạch thanh toán bắt đầu.

Yêu cầu về kế hoạch thanh toán trả góp có thể được thực hiện qua trang web của Văn phòng Thuế Quận Harris tại www.hctax.net, qua điện thoại theo số 713-274-8000, hoặc qua email tại installmentpaymentplan@tax.hctx.net, fax theo số 713-368-2219 và qua đường bưu điện tại P.O. Box 4663, Houston, TX, 77210-4663.

Nhân viên Thẩm định Thuế-Thu Thuế Quận Harris, Ann Harris Bennett giám sát bộ phận phụ trách thuế bất động sản của quận duy trì khoảng 1.7 triệu tài khoản thuế bất động sản. Văn phòng thu hơn 8 tỷ đô-la tiền thuế bất động sản và giải ngân cho hơn 79 khu vực pháp lý về thuế, bao gồm Quận Harris, Thành phố Houston, Học khu Độc lập Houston và Cao đẳng Cộng đồng Houston.

Lịch trình các Sự kiện

THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG SÁU, 2022
KHU VỰC 3

BARRETT STATION/RILEY
CHAMBERS COMMUNITY
CENTER
808 ½ MAGNOLIA AVE.
CROSBY, TX 77532
TRƯA - 2 PM
THỨ NĂM, NGÀY 23 THÁNG SÁU, 2022
KHU VỰC 2

NORTH EAST HARRIS COUNTY
COMMUNITY CENTER
10918 ½ BENTLEY
HOUSTON, TX 77093
12:30 PM - 2:30 PM
THỨ TƯ, NGÀY 22 THÁNG SÁU, 2022
KHU VỰC 1

TOM BASS COMMUNITY CENTER
15108 CULLEN BLVD.
HOUSTON, TX 77047
11 AM - 1 PM
THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG SÁU, 2022
KHU VỰC 4

TRACY GEE COMMUNITY CENTER
3599 WESTCENTER DRIVE
HOUSTON, TX 77042
11:00 AM - 1:00 PM