Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
29 tháng 1, 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Ngày Cuối Ghi Danh Bỏ Phiếu Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ

Thầm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Quận Harris, Mike Sullivan, nhắc nhở công dân rằng ngày cuối để ghi danh cho cuộc bầu cử đã gần kề. Hạn chót ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2014 là ngày 3 tháng 2, 2014.

“Ghi danh bỏ phiếu là điều giản dị vô cùng,” theo lời Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Mike Sullivan. “Quý vị sẽ tìm thấy những mẫu đơn cần thiết cho việc ghi danh bầu cử trong trang mạng của tôi tại www.hcvoter.net hoặc ghé qua một văn phòng chi nhánh của Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế. Đơn xin ghi danh cho cử tri cần phải nộp cho văn phòng tôi hoặc có dấu đóng bưu điện trễ nhất là ngày 3 tháng 2, 2014 để người nộp đơn có thể hội đủ điều kiện đi bầu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2014.”

“Hai tuần trước, chúng tôi đã gửi ra giấy chứng nhận mới cho các cử tri ghi danh,” ông Sullivan nói. “Giấy chứng nhận có in tên họ và địa chỉ hiện tại của cử tri, cũng như sẽ được ghi trong sổ ghi danh tại quầy phiếu khi họ đi bầu. Cư dân nên duyệt lại những chi tiết trên giấy chứng nhận cử tri ghi danh này để đảm bảo sự chính xác.”

Nếu giấy chứng nhận cử tri ghi danh có điều gì sai sót , quý vị có thể sửa đổi những phần dưới đây bằng cách vào trang mạng www.hcvoter.net:

Ngoài ra, Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri còn mở rộng chương trình Đại Diện Tình Nguyện Ghi Danh Cho Cử Tri (VDVR) và đã hoạt động rất tích cực trong việc kêu gọi mọi người ghi danh bầu cử. “Năm vừa qua, chúng tôi đã hợp tác làm việc với trên 30 hội đoàn trong cộng đồng để tham gia vào các cuộc vận động ghi danh bầu cử và huấn luyện 1,261 tình nguyện viên để giúp cử tri ghi danh,” ông Sullivan cho biết. “Những nỗ lực đó đã đem lại kết quả với trên 1,9 triệu cử tri ghi danh đi bầu; một sự gia tăng đáng kể trong những năm qua.”

Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Để tìm hiểu thêm về vấn đề ghi danh bầu cử và những điều kiện cần có hãy vào www.hcvoter.net.