Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
26 tháng 1, 2016

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Ngày Sau Cùng để Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ năm 2016

Nhân Viên Định Thuế -Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan nhắc nhở các công dân rằng ngày sau cùng để ghi danh bỏ phiếu cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ là ngày 1 Tháng Hai, 2016

“Ghi danh bỏ phiếu thật là đơn giản,” Sullivan nói. “Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu tại bất cứ thư viện địa phương, bưu điện hoặc địa điểm chi nhánh văn phòng nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế. Các đơn xin ghi danh của cử tri phải được văn phòng chúng tôi nhận được hoặc đóng dấu bưu điện cho đến ngày 1 Tháng Hai, 2016 thì đương đơn mới được hợp lệ để bỏ phiếu trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ năm 2016.”

Nếu cử tri ghi danh đã dời chỗ ở nhưng vẫn thuộc trong phạm vi Quận Harris hoặc đã thay đổi tên họ, họ có thể cập nhật thông tin ghi danh cử tri bằng cách truy cập www.hctax.net và nhấn vào nút Thay Đổi Tên/Địa chỉ (Name/Address Change) dưới mục Ghi Danh Cử Tri (Voter Registration).

“Kể từ khi tôi nhận lãnh chức vụ, chúng tôi đã mở rộng các nỗ lực ghi danh cho các cử tri của chúng tôi tại Quận Harris,” Sullivan nói. “Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc vận động ghi danh cử tri tại các trường trung học địa phương, Buổi Lễ Nhập Tịch Hoa Kỳ hàng tháng và ngay cả các cơ sở kinh doanh tại địa phương có nhân viên đã di chuyển tới để làm việc. Ngoài ra, chúng tôi làm việc với nhiều cơ quan cộng đồng để tổ chức các buổi huấn luyện người phụ tá tình nguyện giữ sổ ghi danh cử tri. Những người phụ tá tình nguyện giữ sổ ghi danh cử tri là một phần trong việc ghi danh cử tri rất quan trọng, vì họ giúp các cử tri ghi danh và nộp đơn xin thẳng cho văn phòng của tôi .”

Năm ngoái, Ban Ghi Danh Cử Tri đã làm việc với hơn 50 cơ quan cộng đồng để giúp trong cuộc vận động ghi danh cử tri và đã huấn luyện 1,865 người phụ tá tình nguyện giữ sổ ghi danh cử tri.

“Việc quảng bá và hướng dẫn ghi danh cho cử tri rất quan trọng khi đến lúc các cư dân hội đủ điều kiện ghi danh để bỏ phiếu, và tôi rất tự hào về các nỗ lực mà văn phòng của tôi đã thực hiện,” Sullivan nói. “Tôi biết là chúng tôi sẽ phá kỷ lục mới cho cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay.”

Các cư dân nào có thắc mắc về ghi danh cử trị có thể email tới voters@hctx.net hoặc gọi số 713-274-8200.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập vào www.hctax.net.