Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
2 tháng 1, 2015

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Quận Harris Dự Phần vào Chương Trình Cập Nhật Danh Sách Cử Tri theo Luật Tiểu Bang yêu cầu

Mike Sullivan muốn duy trì sự chính xác của danh sách cử tri

(Quận Harris) – Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế và cũng là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri, Mike Sullivan, ngày hôm nay đã công bố rằng Quận Harris sẽ cập nhật danh sách cử tri ghi danh, theo yêu cầu của luật pháp liên bang và tiểu bang.

“Năm nay chúng tôi đã đạt một con số kỷ lục cho hoạt động ghi danh các cử tri. Nhiệm vụ của tôi là để đảm bảo danh sách cử tri luôn được cập nhật và chính xác,” ông Sullivan nói. “Luật pháp đòi hỏi chúng tôi phải loại bỏ những cá nhân nào trong danh sách đình hoãn bầu cử tối thiểu hai năm.”

Theo Luật Bầu Cử Texas, nếu một cử tri có tên trong danh sách đình hoãn bầu cử và đã không bỏ phiếu cho hai kỳ bầu cử liên bang hoặc không cập nhật địa chỉ mới nhất của họ, tên họ sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách cử tri. Việc này được thực hiện vào mỗi năm có số chẵn. Năm nay sẽ có khoảng 84.688 người bị loại bỏ khỏi danh sách cử tri.

Cử tri có thể kiểm lại tình trạng ghi danh bầu cử của họ, cập nhật tên họ hoặc địa chỉ và tìm hiểu làm thế nào để ghi danh bầu cử tại www.hctax.net.

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris Mike Sullivan, cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, người tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri, lưu giữ hồ sơ cử tri được chấp thuận và chuẩn bị danh sách có chứng nhận của các cử tri đã được phê chuẩn cho mỗi khu vực quận. Để tìm hiểu thêm hãy vào www.hctax.net.