Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
Ngày 10 Tháng 1 Năm 2014

Liên lạc: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Thẻ Cử Tri Mới sẽ được gởi đi

(Houston) – Trưởng phòng Thuế Vụ Quận Harris Mike Sullivan xin thông báo về việc các thẻ cử tri mới đang được gởi đi trong ngày hôm nay và xin nhắc nhở các cử tri nên kiểm chứng về tình trạng cuả mình.

“Văn phòng chúng tôi sẽ bắt đầu gởi đi 1,876,539 thẻ cử tri mới,” ông Mike Sullivan thuộc trưởng phòng Thuế Vụ Quận Harris nói. “Mảu thẻ cử tri mới sẽ là màu cam nhạt, chuẩn bị sẽ được gởi ra khoảng cuối tuần tới. Nó sẽ tương phản tên và điạ chỉ cuả các cử tri giống như trong danh sách cử tri khi họ đi bầu.”

Thẻ cử tri mới sẽ được gởi ra cho mỗi hai năm và sẽ cho cử tri có thêm cơ hội để kiểm chứng và thay đổi lại tình trạng ghi danh cuả mình. Những lý do thông dụng cho các cử tri để sưã đổi về tình trạng ghi danh cuả họ là:

“Thay đổi tình trạng ghi danh cuả quí vị tại văn phòng chúng tôi rất là dễ dàng, ông Sullivan nói. “Chỉ cần vào trang mạng www.hctax.net, vào phần Ghi Danh Bầu Cử (Voter Registration) sau đó ấn vào chổ thay đổi Tên/Điạ Chỉ (Name/Address Change). Chúng tôi cố gắng làm thật giản tiện để có thể cập nhật các thông tin cuả cử tri chính xác trong tình trạng cuả chúng tôi.”

Các cử tri đã ghi danh cũng có thể kiểm chứng trên trang mạng về tình trạng ghi danh hiện tại cuả mình và liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi tại số (713-274-8000 hay voters@hctx.net).

Trưởng phòng Thuế Vụ Mike Sullivan còn phục vụ luôn phần Ghi Danh Bầu Cử thuộc Quận Harris, kèm thêm phần điều khiển phạm vi ghi danh bầu cử và duy trì một danh sách đã được chứng nhận cuả các cử tri đã ghi danh bầu cử. Muốn tìm hiểu thêm vào trang mạng www.hcvoter.net.