Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
Ngày 29 tháng 2, 2016

Liên Lạc Truyền Thông: Jessica Holloway
Văn phòng: 713-274-8003
Jessica.Holloway@hctx.net

Mike Sullivan Nhắc Nhở Các Cử Tri Về Thủ Tục Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng

Thủ Tục Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng và Các Trường Hợp Miễn Trình

Ngày mai sẽ là Ngày Bầu Cử Sơ Bộ 2016 và Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan nhắc nhở các cử tri ghi danh nên nhớ mang theo một loại giấy tờ nhận dạng được chấp nhận (ID có hình) khi đến tận nơi để bỏ phiếu, hoặc họ sẽ chỉ có thể bỏ phiếu tạm thời.

"Chúng tôi có hơn 2 triệu mốt cử tri ghi danh tại Quận Harris, và tôi muốn tất cả các cử tri ghi danh hiểu rõ về thủ tục xuất trình giấy tờ nhận dạng", ông Sullivan nói. "Tất cả các cử tri khi đi bầu đều phải xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ để được bỏ phiếu."

Cử tri sẽ phải trình một trong các hình thức ID có hình sau đây tại địa điểm bỏ phiếu trước khi họ được phép bỏ phiếu:

Nếu cử tri không xuất trình giấy tờ hợp lệ có kèm hình khi đi bầu, họ chỉ được phép bỏ phiếu một cách tạm thời. Sau khi bỏ phiếu, họ sẽ có cơ hội để xuất trình giấy tờ nhận dạng được chấp nhận để hợp lệ hóa lá phiếu của mình ở bất cứ Văn Phòng nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris mà hạn chót là ngày 7 tháng 3, 2016. Thủ tục hợp lệ hóa lá phiếu chỉ áp dụng đối với các cử tri ghi danh bỏ phiếu tạm thời và đã không xuất trình một loại giấy tờ nhận dạng được chấp nhận.

"Cử tri ghi danh không có giấy tờ nhận dạng nào và hội đủ điều kiện ấn định cho tình trạng khuyết tật có thể nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn tại văn phòng của tôi", ông Sullivan nói.

Để được chấp thuận cho miễn trừ vĩnh viễn, cử tri đã ghi danh phải cung cấp một trong những giấy tờ dưới đây:

Đơn xin Miễn Trừ Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng có thể tìm thấy tại bất cứ địa điểm chi nhánh nào của Văn Phòng Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế và có thể mang nộp tận nơi tại địa điểm chi nhánh, fax đến 713-368-2309, e-mail về voters@hctx.net hoặc gửi thư tới P.O. Box 3527, Houston, TX 77253).

Để biết thêm chi tiết liên quan đến giấy tờ nhận dạng, những trường hợp miễn trình hoặc thủ tục để hợp thức hóa, xin vào trang mạng www.hctax.net.

Sự Kiện và Con Số Thống Kê

Con Số Thống Kê
Tổng Số Cử Tri Ghi Danh tại Quận Harris: 2.111.284

Các giấy tờ nhận dạng có hình được chấp nhận:

Miễn Trừ Vĩnh Viễn Việc Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng
Cử tri khuyết tật hội đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn tại bất cứ văn phòng chi nhánh nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris. Đơn cần phải đi kèm với giấy chứng nhận từ một trong hai cơ quan sau đây:

Ngoài ra, người nộp đơn phải nêu rõ rằng người đó không có giấy tờ nhận dạng hợp lệ. Những người được miễn trừ vì khuyết tật sẽ được phép bỏ phiếu bằng cách xuất trình giấy chứng nhận ghi danh cử tri có ghi rõ được miễn trừ. Các cử tri gặp sự phản đối kiên định của tôn giáo với việc chụp hình và các cử tri không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào có hình ảnh để nhận dạng vì hậu quả của một thảm họa thiên tai nào đó đã được Tổng Thống Hoa Kỳ hoặc Thống Đốc Texas tuyên bố, có thể được bỏ phiếu tạm thời, xin đến Văn Phòng Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế trong vòng sáu (6) ngày sau ngày bầu cử, và ký tên vào bản khai có tuyên thệ về sự phản đối của tôn giáo hay về thiên tai, để cho lá phiếu của quý vị được tính là hợp lệ. Các tin tức khác có thể tìm thấy tại www.hctax.net .

Thủ Tục Hợp Lệ Hóa Lá Phiếu
Những cử tri không thể xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ sẽ được phép bỏ phiếu tạm thời. Các cử tri đó sẽ có đến ngày thứ Hai 7 tháng 3, 2016 để xuất trình giấy tờ nhận dạng thích hợp hoặc nộp đơn và được chấp thuận cho miễn trừ tại bất cứ văn phòng chi nhánh nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris. Một khi điều kiện này và tất cả các yêu cầu khác được đáp ứng, lá phiếu tạm thời sẽ được chấp thuận.