Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
20 tháng 2, 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Quý Vị Đã Ghi Danh Bỏ Phiếu Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2014 Chưa?

Đợt Bỏ Phiếu Sớm đã bắt đầu được tiến hành cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2014 và Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Mike Sullivan muốn nhắc nhở cư dân nên kiểm chứng lại tình trạng ghi danh bỏ phiếu của mình trước khi đi bầu.

“Bầu cử là một việc tối quan trọng và tôi xin vui mừng thông báo rằng chúng ta hiện đang có hơn 2 triệu cử tri đã ghi danh để bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 4 tháng 3, 2014, một sự gia tăng đáng kể so với lần tổng tuyển cử năm ngoái,” theo lời Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Mike Sullivan. “Với sự gia tăng này, tôi muốn bảo đảm rằng tất cả những cử tri đã nộp đơn biết rõ được tình trạng ghi danh đi bầu của mình trước khi họ đến quầy phiếu.”

Cư dân quận Harris có thể kiểm chứng tình trạng ghi danh bỏ phiếu của mình tại www.hcvoter.net.

Các Ngày Trọng Yếu

Bầu Cử Sơ Bộ 2014
4 tháng 3, 2014
Bầu Cử Sơ Bộ 2014 Vòng 2
27 tháng 5, 2014
Hạn Chót Ghi Danh Đi Bầu 3 tháng 2, 2014 28 tháng 4, 2014
Thời Hạn Bỏ Phiếu Sớm 18 – 28 tháng 2, 2014 19 – 23 tháng 5, 2014

Nếu công dân nào không ghi danh kịp hạn chót ngày 3 tháng 2, 2014, họ sẽ không được quyền bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 4 tháng 3, 2014. Tuy nhiên, họ vẫn có thể ghi danh bỏ phiếu cho những lần bầu cử sắp tới. “Lỡ mất một cơ hội ghi danh đầu phiếu cho lần Bầu Cử Sơ Bộ không phải là một lý do để quý vị phải nản lòng,” ông Sullivan nói. “Chúng ta sẽ có thể có một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Vòng 2 chưa kể Cuộc Tổng Tuyển Cử vào tháng 11, và những lần bầu cử tới cũng quan trọng không kém. Xin vào trang mạng của tôi hầu tìm hiểu thêm về điều kiện cần hội đủ để ghi danh và bỏ phiếu.”

Đợt Bỏ Phiếu Sớm cho lần Sơ Bộ sẽ tiếp tục cho đến ngày Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014. Ngày Bầu Cử Sơ Bộ chính thức sẽ là ngày 4 tháng 3, 2014. Chúng tôi khuyến khích cư dân quận hãy gọi số (713) 274-VOTE (8683) nếu có điều gì thắc mắc hoặc cần được giúp đỡ về tình trạng ghi danh bỏ phiếu của mình.

Thẩm Định Viên-Nhân Viên Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Để tìm hiểu thêm về vấn đề ghi danh bầu cử và những điều kiện cần có hãy vào www.hcvoter.net.