Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
Ngày 7 tháng 12, 2015

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Mike Sullivan Nhắc Nhở Các Cử Tri Về Thủ Tục Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng

Với đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử đang được tiến hành, Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Mike Sullivan muốn nhắc nhở cử tri cần phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để nhận dạng khi đi bầu, hoặc họ chỉ có thể bỏ phiếu tạm thời.

"Cuộc tổng tuyển cử tháng vừa qua đã thành công mỹ mãn, với hơn 420.000 cử tri ghi danh đi bỏ phiếu," Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan nói. "Mặc dù chúng tôi có quy định phải xuất trình Giấy Tờ Nhận Dạng cho vài cuộc bầu cử vừa qua, tôi vẫn muốn nhắc nhở cử tri về thủ tục này khi họ đến quầy phiếu để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đợt hai."

Nếu cử tri không xuất trình giấy tờ hợp lệ có kèm hình khi đi bầu, họ chỉ được phép bỏ phiếu một cách tạm thời. Sau khi bỏ phiếu, họ sẽ có cơ hội xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ để hợp thức hoá lá phiếu của họ tại bất kỳ Văn Phòng Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris nào mà hạn chót là ngày 18 tháng 11, 2015. * Thủ tục xuất trình giấy tờ nhận dạng chỉ áp dụng cho các cử tri bỏ phiếu tạm thời và đã không xuất trình giấy tờ tùy thân có kèm hình.

"Cử tri ghi danh không có giấy tờ nhận dạng nào và hội đủ điều kiện ấn định cho tình trạng khuyết tật có thể nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn tại văn phòng của tôi", ông Sullivan nói.

Để được chấp thuận cho miễn trừ vĩnh viễn, cử tri đã ghi danh phải cung cấp một trong những giấy tờ dưới đây:

Để biết thêm chi tiết liên quan đến giấy tờ nhận dạng, những trường hợp miễn trình hoặc thủ tục để hợp thức hóa, xin vào trang mạng www.hctax.net.

* Tất cả các địa điểm chi nhánh của văn phòng mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8g sáng đến 4g 30 chiều.

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập vào www.hctax.net.

Sự Kiện và Con Số Thống Kê

Con Số Thống Kê
Tổng Số Cử Tri Ghi Danh tại Quận Harris: 2015: 2.079.893
Các Cử Tri Đã Ghi Danh trong Thành Phố Houston: 991.578
*Số thống kê tính đến ngày 1/12/2015

Các giấy tờ nhận dạng có hình được chấp nhận:

Miễn Trừ Vĩnh Viễn Việc Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng
Cử tri khuyết tật có thể nộp đơn tại bất cứ văn phòng chi nhánh nào của Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris về việc miễn trừ vĩnh viễn. Đơn cần phải đi kèm với giấy chứng nhận từ một trong hai cơ quan sau đây:

Ngoài ra, người nộp đơn phải nêu rõ rằng người đó không có giấy tờ nhận dạng hợp lệ. Những người được miễn trừ vì khuyết tật sẽ được phép bỏ phiếu bằng cách xuất trình giấy chứng nhận ghi danh cử tri có ghi rõ được miễn trừ. Các tin tức khác có thể tìm thấy tại www.hctax.net .

Thủ Tục Hợp Lệ Hóa Lá Phiếu
Những cử tri không thể xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ sẽ được phép bỏ phiếu tạm thời. Các cử tri có đến ngày thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015 để xuất trình giấy tờ nhận dạng hợp lệ tại bất cứ văn phòng chi nhanh nào của Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế Quận Harris. Một khi điều kiện này và tất cả các yêu cầu khác được đáp ứng, lá phiếu tạm thời sẽ được chấp thuận.