Logo

THÔNG CÁO TỨC THỜI
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tháng Tám 7, 2015

Liên Lạc: Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

Quận Harris Tìm các Cử Tri Đang Dọn Đi Nơi Khác

Mike Sullivan khuyến khích các cử tri cập nhật thông tin đăng ký cử tri của họ

(Quận Harris) – Quận Harris sẽ gửi thông báo cho các cử tri nào mà chúng tôi tin rằng mới đây đã dọn đi nơi khác, để nhắc nhở họ cập nhật cho thông tin đăng ký cử tri của họ.

“Sự toàn vẹn của danh sách cử tri là một trong các quan tâm lớn lao nhất của tôi,” Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri của Quận Harris là Mike Sullivan nói. “Văn phòng của tôi sẽ gửi thông báo của Bộ Trưởng Tiểu Bang Texas cho các cử tri nào mà chúng tôi có lý do để tin rằng họ đã dọn đi nơi khác, yêu cầu họ cập nhật hoặc xác nhận thông tin đăng ký cử tri của họ.”

Sau khi so sánh các hồ sơ đăng ký cử tri với Sự Thay Đổi Địa chỉ Trên Toàn Quốc của Bưu Điện Hoa Kỳ, Quận Harris sẽ gửi khoảng 170.000 thông báo tới các cá nhân có địa chỉ cư ngụ hiện nay của họ khác với địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng ký cử tri của họ. Thông báo này sẽ gồm có một mẫu đơn để cập nhật thông tin của họ và một phong bì đã trả trước tiền tem. Sau khi nhận được, hồ sơ của cử tri sẽ được cập nhật.

Nếu người nhận thông báo không trả lời trong vòng 30 ngày, họ sẽ được xếp vào danh sách đình chỉ. Một cử tri có tên trên danh sách đình chỉ vẫn có thể đi bầu, miễn là họ điền vào một Tờ Khai về Nơi Cư Ngụ để cập nhật thông tin của họ.

“Tôi muốn nhắc nhở mỗi một cử tri đã đăng ký xác nhận thông tin đăng ký cử tri của họ và cập nhật thông tin này khi có sự thay đổi,” Ông Sullivan nói. “Cử tri có thể kiểm tra về thông tin và tình trạng đăng ký cử tri của họ tại www.hctax.net.”

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri và các yêu cầu bằng cách truy cập vào www.hctax.net.