Logo

CẦN PHỔ BIẾN NGAY
THÔNG TIN CẦN PHỔ BIẾN
25 tháng Tư, 2014

Liên Lạc : Justin Concepcion
Văn phòng: 713-274-8021
Di động: 713-582-4925
JConcepcion@hctx.net

28 tháng Tư: Hạn Chót Ghi Danh Bỏ Phiếu Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2014 Vòng 2

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan muốn nhắc nhở cư dân rằng ngày 28 tháng Tư, 2014 là ngày chót ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Vòng 2 vào ngày 27 tháng 5, 2014.

“Chỉ còn một tháng là đến Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Vòng 2, có nghĩa là hạn chót ghi danh bầu cử đã gần kề,” Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cho biết. “Tôi mong mỏi khuyến khích những cư dân nào chưa ghi danh hãy ghi danh đi bầu cho kịp hạn chót là 28 tháng Tư, 2014.”

Luật lệ tiểu bang đòi hỏi công dân phải ghi danh đi bầu 30 ngày trước ngày bầu cử. Cư dân có thể vào trang mạng của Văn Phòng Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế (TAC) tại www.hcvoter.net để tìm hiểu cách thức ghi danh bầu cử, cập nhật địa chỉ và thay đổi tên họ.

Đơn ghi danh cử tri có thể nộp tại bất cứ chi nhánh nào thuộc văn phòng TAC trước 4g30 chiều ngày Thứ Hai, 28 tháng 4 hoặc gửi qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ và có đóng dấu bưu điện không quá ngày 28, tháng 4, 2014. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số 713-274-VOTE (8683) hoặc email voters@hctx.net .

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Mike Sullivan cũng giữ vai trò là Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, tiến hành các hoạt động ghi danh cử tri và lưu giữ danh sách có chứng nhận về các cử tri đã ghi danh. Để tìm hiểu thêm hãy vào www.hcvoter.net